Unsere Partner

Sie alle sind Mitglied: Mouvement Ecologique, Greenpeace, OGBL, LSAP, déi gréng, Forum, déi jonk gréng, DP, FGFC, FNCTTFEL-Landesverband, Luxemburger Kommission Justitia et Pax, LCGB, Lëtzebuerger Guiden a Scouten, Fair Trade Lëtzebuerg asbl, déi Lénk, Klima-Bündnis Lëtzebuerg, Eurosolar Lëtzebuerg asbl, Syprolux, natur&ëmwelt asbl, Friddens- a Solidaritéitsplattform asbl , Ligue CTF, Jonk Sozialisten & Piratepartei.